"Wenn du d'Wält witt besser ha - so fang z'erscht bi dir sälber a."
Ganze Geschichte lesen

Fotostrecke zum Auftritt von Vicky Papailiou